Artikelen

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Geplaatst op: 23 maart 2018

Door: Mark van de Laar

Het belang van een goede bedrijfskundige begeleiding is groot voor de werkgever én de werknemer. Hierover las u al vaker artikelen. De bedrijfsarts heeft in veel arbeidsrechtelijke kwesties een belangrijke rol. Hij heeft met veel partijen te maken en kan worden geconfronteerd met diverse procedures. Mark van de Laar gaat in dit artikel in op deze en andere aspecten van de rol van de bedrijfsarts.

Capra Advocaten heeft bundel Integriteitsregels in het publieke domein geactualiseerd

Geplaatst op: 20 maart 2018

Door: Gregoor van Duren

Van bestuurders in het openbaar bestuur wordt een hoge mate van integriteit verwacht. Belangenverstrengeling of grensoverschrijdend handelen kunnen disciplinaire gevolgen hebben voor de ambtenaren. Voor bestuurders kan een integriteitskwestie leiden tot opzeggen van het vertrouwen en mogelijk het aftreden van de betreffende bestuurder. Capra Advocaten biedt verschillende diensten aan om de bewustwording van integriteit te vergroten.

Uitgesproken: Frans Naerebout

Geplaatst op: 20 maart 2018

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken bespreekt Pieter Joost Schaap de zaak van een ambtenaar die eigenhandig met een valse handtekening een fout probeerde te herstellen.

Bestuurlijke integriteit bij BNR Nieuwsradio

Geplaatst op: 20 maart 2018

Door: Gregoor van Duren

Bestuurlijke integriteit staat hoog op de politieke agenda. Reden voor BNR Nieuwsradio om daaraan aandacht te besteden in het discussieprogramma Juridische zaken op dinsdag 13 maart 2018. Gregoor van Duren van Capra Advocaten leverde een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan deze uitzending.

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Geplaatst op: 20 maart 2018

Door: Sanne Dassen

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als gevolg daarvan zal in veel gemeenten de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders veranderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor individuele bewindslieden. Een wethouder zal immers moeten aftreden indien zijn partij na de verkiezingen niet terugkeert in het college. Sanne Dassen licht de rechten en plichten van oud-wethouders toe.

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Geplaatst op: 16 maart 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

De overheid geeft (ex-)werkgevers de mogelijkheid om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Bij het maken van deze keuze geven financiële argumenten vaak de doorslag. Om die financiële voordelen te realiseren is een adequate invulling van het eigenrisicodragerschap echter van groot belang. De cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WIA helpt u bij het maken van de keuze en bij het maximaal benutten van het eigenrisicodragerschap.

Column: Maartje Rutten

Geplaatst op: 16 maart 2018

Door: 

In deze column schrijft Maartje Rutten over haar toetreding tot de maatschap. Ook besteedt ze aandacht aan actuele ontwikkelingen en de viering van 90 jaar Capra Advocaten in het najaar van 2018.

Van school verwijderd: is dat een straf?

Geplaatst op: 13 maart 2018

Door: Paula Berends-Schellens

Een leerlinge pleegde tijdens schooltijd buiten de school een geweldsincident. Een medeleerling was het slachtoffer. De leerlinge werd niet alleen strafrechtelijk veroordeeld en maar ook van school verwijderd. De leerlinge zag de verwijdering als een straf in juridische zin en deed een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State geeft antwoord op de vraag of verwijdering ook een juridische straf is.

Centrale Raad staat ongeschiktheidsontslag toe ondanks gebrekkig dossier en niet gevolgde interne gesprekkencyclus

Geplaatst op: 07 februari 2018

Door: Amke de Visser

Een school startte in het nieuwe schooljaar een verbetertraject met een docent nadat in het voorgaande schooljaar een veelheid aan klachten en opmerkingen over de docent waren binnengekomen. De school begon met het verbetertraject onder meer omdat het dossier te fragmentarisch was opgebouwd, er informatie over langere perioden ontbrak en dat de docent niet is aangesproken op zijn functioneren. Het verbetertraject levert onvoldoende op, waarna ontslag volgt. De betreffende docent vecht het ontslag aan. Amke de Visser beschrijft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Vervolg: Vrijwillige vertrekregeling in sociaal plan is geen RVU

Geplaatst op: 04 februari 2018

Door: Sjoerd Richters

Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling in het kader van een reorganisatie niet kwalificeert als Regeling voor Vervroegde Uitkering (RVU). De staatssecretaris van Financiën is in cassatie gegaan. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak van het Hof te volgen.

Door Normalisering verdwijnt ambtenarenstatus onderwijsmedewerkers

Geplaatst op: 04 februari 2018

Door: Marianne Boschman-Stoel

Na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn onderwijsmedewerkers niet langer ambtenaar. Dit feit en andere gevolgen van de Normalisering leest u in het consultatiedocument dat nu voorligt.

De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd

Geplaatst op: 04 februari 2018

Door: Jos de Roover

In 2013 werd in het sociaal akkoord afgesproken dat er 125.000 banen gecreëerd zouden worden voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Hierbij werd ook een ‘quotumheffing’ afgesproken van € 5000 per niet-gecreëerde arbeidsplaats van 25,5 uur. De tussentijdse doelstellingen worden niet gehaald. In 2019 gaat de quotumheffing in. Werkgevers hebben in 2018 nog de tijd om maatregelen te treffen.

Zoeken