Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Wetsgeschiedenis wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

28 maart 2017

Publicatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in de Staatsblad 2017/123.

8 november 2016
De Eerste Kamer neemt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren met een ruime meerderheid aan.
Verslag stemming Eerste Kamer.

25 oktober 2016
Voortzetting plenaire behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer, tweede termijn.

27 september 2016
Voortzetting plenaire behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer, eerste termijn.

22 september 2015
Plenaire behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer, eerste termijn.

9 juni 2015
Nieuwe samenstelling Eerste Kamer.
8 juni 2015
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de reactie op de in het nader voorlopig verslag gestelde vragen.
Brief van de minister

21 mei 2015
Nadere memorie van antwoord.
18 maart 2015
Provinciale Statenverkiezingen.
22 januari 2015
Keijzer (CDA) neemt de plaats in van Van Hijum.
11 november 2014
Nader voorlopig verslag.
29 oktober 2014
Brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel(SCO) aan de leden van de Eerste Kamer, waarin wordt verzocht het wetsvoorstel pas verder in behandeling te nemen nadat overleg is gevoerd en overeenstemming is bereikt in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP).
Brief SCO 29 10 2014

7 oktober 2014
Besluit tot tweede schriftelijke ronde behandeling van het wetsvoorstel.
1 oktober 2014
Beantwoording van kritische vragen van de leden van de Eerste Kamer door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Brief van de minister

9 september 2014
Beantwoording van kritische vragen van de leden van de Eerste Kamer door de indieners van het wetsvoorstel.
Memorie van Antwoord

4 februari 2014
De Tweede Kamer neemt twee amendementen aan waarin politieambtenaren en het burgerpersoneel van Defensie worden uitgezonderd van normalisering.

De Tweede Kamer stemt met grote meerderheid in met het initiatiefwetsvoorstel.

25 januari 2014
Brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) aan de leden van de Tweede Kamer, waarin wordt verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te staken en de minister van BZK op te roepen in overleg te treden in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP).
Brief SCO 25 01 2014

8 juli 2013
Van Weyenberg (D66) neemt de plaats in van Koşer Kaya.
12 september 2012
Tweede Kamerverkiezingen.
7 juni 2012
Behandeling van het wetsvoorstel wordt uitgesteld vanwege onduidelijkheid over de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar.
11 april 2011
Advies Raad van State. Belangrijkste opmerking: onduidelijk welk urgent probleem met het wetsvoorstel wordt aangepakt.
Advies Raad van State wetsvoorstel normalsering rechtspositie ambtenaren

3 november 2010

Indiening initiatiefwetsvoorstel 'Normalisering rechtspositie ambtenaren’ door de Tweede Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA).De gehele wetsgeschiedenis van het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ is te raadplegen op overheid.nl.
Top