Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Normalisering en uitkeringsrechten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt geen verandering in de bestaande uitkeringsrechten van ambtenaren na ontslag op grond van de Werkloosheidswet (WW) en bovenwettelijke uitkeringen. Wel ontstaat recht op een transitievergoeding en dat is een wezenlijke verandering.
Normalisering en uitkeringsrechten

Normalisering en uitkeringsrechten na ontslag


De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt geen verandering in de bestaande uitkeringsrechten van ambtenaren na ontslag op grond van de Werkloosheidswet (WW) en bovenwettelijke uitkeringen. Wel ontstaat recht op een transitievergoeding en dat is een wezenlijke verandering.

WW-rechten

Net zoals voor werknemers in de private sector zijn de WW-rechten voor overheidswerknemers en dus ook voor ambtenaren beperkt als gevolg van de Wet werk en zekerheid. De maximale duur van een WW-uitkering wordt geleidelijk teruggebracht  van 38 maanden naar 24 maanden. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt daar geen verandering in. Wel kan het zijn dat in de komende tijd afspraken worden gemaakt in de rechtspositieregelingen voor ambtenaren om het derde WW-jaar te ‘repareren’.

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen

De materiële rechtspositie van ambtenaren verandert in principe niet als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betekent dat bestaande bovenwettelijke uitkeringsrechten na ontslag, zoals die nu in de verschillende rechtspositieregelingen zijn opgenomen, na de normalisering blijven gelden. Natuurlijk is het wel mogelijk dat in het kader van het cao-overleg met vakbonden wordt gesproken over het wijzigen van de bovenwettelijke uitkeringsrechten. Daarover is overleg te verwachten, omdat ambtenaren in de genormaliseerde situatie bij ontslag recht krijgen op een transitievergoeding. De bovenwettelijke uitkeringsrechten kunnen echter zowel voor als na de normalisering alleen gewijzigd worden als daarover met de vakbonden overeenstemming wordt bereikt.
 

Transitievergoeding

Werknemers hebben als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dat staat in de bepalingen over de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:673). Op dit moment  gelden die bepalingen niet voor ambtenaren. Wel is het mogelijk dat in de rechtspositieregelingen bepalingen uit het BW worden overgenomen. Dat is bijvoorbeeld al eerder gebeurd met de ketenbepalingen ten aanzien van tijdelijke aanstellingen. Tot nu toe is de transitievergoeding echter nog niet in een ambtelijke rechtspositieregeling opgenomen, waarschijnlijk vanwege het bestaan van bovenwettelijke uitkeringsrechten.

Na de normalisering wordt het BW rechtstreeks en onverkort van toepassing op  ambtenaren, waaronder dus ook de bepalingen over de transitievergoeding. Dit is een belangrijke verandering. Ambtenaren hebben nu meestal geen recht op een eenmalige vergoeding bij ontslag. Zij gaan de transitievergoeding ontvangen bovenop hun aanspraken op  bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.
Top