Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Thema's

Normalisering: Wat kunnen wij voor uw organisatie doen?

De invoering van de Wnra heeft gevolgen voor uw organisatie. Door onze ervaring met het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht en met transities kunnen wij u uitstekend bijstaan bij de veranderingen.

Veranderingen op hoofdlijnen

De normalisering van de ambtelijke rechtspositie houdt de gemoederen in overheidsland al jaren bezig, maar wat wordt nou precies met normalisering bedoeld?

Normalisering en ontslagrecht

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren tovert de ambtelijke aanstelling van het ene op het andere moment om in een arbeidsovereenkomst naar civiel recht. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor het ontslagrecht?

Normalisering en arbeidsongeschiktheid

Het proces van ziekte, ziekteverzuimbegeleiding en de verschillende stappen bij de re-integratie van ambtenaren wijzigen na de normalisering niet wezenlijk. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) geldt nu al en na de normalisering blijft deze gelden. Veel regels die in de ambtelijke rechtspositieregelingen zijn opgenomen over ziekte en arbeidsongeschiktheid vormen een ‘vertaling’ van de Wet WIA.

Normalisering en uitkeringsrechten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt geen verandering in de bestaande uitkeringsrechten van ambtenaren na ontslag op grond van de Werkloosheidswet (WW) en bovenwettelijke uitkeringen. Wel ontstaat recht op een transitievergoeding en dat is een wezenlijke verandering.

Normalisering en integriteit

De overheid is een werkgever met een bijzonder karakter. Integriteit staat dan ook hoog op de agenda bij overheidswerkgevers. Een enkele integriteitsschending van een individuele ambtenaar kan het vertrouwen van burgers in de overheid ernstig aantasten. Daarom zal ook in de genormaliseerde situatie de integriteit van de overheid en de overheidswerknemers in wet- en regelgeving gewaarborgd dienen te zijn.
Top