Jan Blanken
Print pagina

Jan Blanken
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. J.J. Blanken (1964) * Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (afstudeerrichtingen: staats- en bestuursrecht alsmede privaatrecht, met het predicaat ‘met genoegen’). * Van februari 1989 tot augustus 1994 verbonden aan een middelgroot advocatenkantoor als advocaat en procureur en werkzaam in een algemene praktijk, gaandeweg specialiserend in het bestuursrecht * Sinds 1994 verbonden aan Capra en sedert 2002 in de hoedanigheid van vestigingsdirecteur respectievelijk lid van de maatschap.   

Ik heb voor Capra gekozen, omdat dit het beste kantoor is op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Mijn ambitie is om deze positie verder te verstevigen en de dienstverlening zo mogelijk nog verder te verbeteren. Doelstelling is om in korte tijd maximale resultaten te behalen ten behoeve van onze opdrachtgevers, waarbij de belangen van wederpartijen niet uit het oog worden verloren. Bij voorkeur ook wordt ernaar gestreefd om oplossingen te bereiken buiten de rechter om en onnodig procederen te voorkomen. Indien echter noodzakelijk, gaan we een procedure geenszins uit de weg.   

De arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector hebben mijn specifieke aandacht, omdat het gaat om mensen met een bijzondere en verantwoordelijke positie. Nergens wordt zoveel over het begrip ‘integriteit’ gesproken als binnen de overheidssector en dat is maar goed ook.   

Ik houd mij niet alleen bezig met het geven van adviezen over individuele rechtspositionele kwesties en (mogelijke) geschillen met vakbonden en ondernemingsraden, onder meer inzake reorganisaties. De adviespraktijk is veel breder en ziet op alles wat te maken heeft met mens, organisatie en recht. Ook advisering over vraagstukken op het terrein van bestuurlijke samenwerking,  openbaarheid van bestuur en privacybescherming behoort daarbij. Daarnaast worden regelmatig feitenonderzoeken verricht, onder meer met betrekking tot integriteitskwesties. Voorts is er een uitvoerige procespraktijk. In dat kader worden bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en in toenemende mate civielrechtelijke procedures. Ook ben ik regelmatig betrokken bij alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage en mediation. Daarnaast geef ik cursussen inzake diverse onderwerpen op met name de terreinen ambtenarenrecht en arbeidsrecht en ben ik verbonden als redacteur, redactievoorzitter en auteur aan Kluwer. Voorts ben ik lid van het bestuur van de Vereniging Ambtenaar & Recht, lid van bestuur van de Stichting Max Cohen Fonds en lid van de Bezwaaradviescommissie van een ZBO alsmede lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Jan Blanken Vianen 2018.
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0618501059
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Capra Advocaten heeft bundel Integriteitsregels in het publieke domein geactualiseerd

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Ontduiking Wwz?

Eeuwig Rijksambtenaar?

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

All in all the time?

Een beetje meer integer graag!

Nieuwe wettelijke regeling voor schadevergoeding

VWNW-gedoe

Sociaal Flankerend Beleid Rijk: gedwongen voortmodderen

Het COA en de CAO

Getob over aftoppen topinkomens

Kind badwater en kosten

Wet verrommeling rechtspositie ambtenaren?

Komkommertijd en ontslagvergoedingen

Tijd voor reorganisatie?

Wijziging bovenwettelijk uitkeringsstelsel

De Commissie Bakker en de CAR/UWO