Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Wetsgeschiedenis wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

8 november 2016 De Eerste Kamer neemt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren met een ruime meerderheid aan.
Verslag stemming Eerste Kamer.
25 oktober 2016 Voortzetting plenaire behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer, tweede termijn.
27 september 2016 Voortzetting plenaire behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer, eerste termijn.
22 september 2015 Plenaire behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer, eerste termijn.
9 juni 2015 Nieuwe samenstelling Eerste Kamer.
8 juni 2015 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de reactie op de in het nader voorlopig verslag gestelde vragen.
Brief van de minister
21 mei 2015 Nadere memorie van antwoord.
18 maart 2015 Provinciale Statenverkiezingen.
22 januari 2015 Keijzer (CDA) neemt de plaats in van Van Hijum.
11 november 2014 Nader voorlopig verslag.
29 oktober 2014 Brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel(SCO) aan de leden van de Eerste Kamer, waarin wordt verzocht het wetsvoorstel pas verder in behandeling te nemen nadat overleg is gevoerd en overeenstemming is bereikt in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP).
Brief SCO 29 10 2014
7 oktober 2014 Besluit tot tweede schriftelijke ronde behandeling van het wetsvoorstel.
1 oktober 2014 Beantwoording van kritische vragen van de leden van de Eerste Kamer door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Brief van de minister
9 september 2014 Beantwoording van kritische vragen van de leden van de Eerste Kamer door de indieners van het wetsvoorstel.
Memorie van Antwoord
4 februari 2014 De Tweede Kamer neemt twee amendementen aan waarin politieambtenaren en het burgerpersoneel van Defensie worden uitgezonderd van normalisering.

De Tweede Kamer stemt met grote meerderheid in met het initiatiefwetsvoorstel.
25 januari 2014 Brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) aan de leden van de Tweede Kamer, waarin wordt verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te staken en de minister van BZK op te roepen in overleg te treden in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP).
Brief SCO 25 01 2014
8 juli 2013 Van Weyenberg (D66) neemt de plaats in van Koşer Kaya.
12 september 2012 Tweede Kamerverkiezingen.
7 juni 2012 Behandeling van het wetsvoorstel wordt uitgesteld vanwege onduidelijkheid over de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar.
11 april 2011 Advies Raad van State. Belangrijkste opmerking: onduidelijk welk urgent probleem met het wetsvoorstel wordt aangepakt.
Advies Raad van State wetsvoorstel normalsering rechtspositie ambtenaren
3 november 2010
Indiening initiatiefwetsvoorstel 'Normalisering rechtspositie ambtenaren’ door de Tweede Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA).


De gehele wetsgeschiedenis van het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ is te raadplegen op overheid.nl.
Top